»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃâçàÃÕ¹¾Õè¹éͧ (Sister School) ÃÐËÇèÒ§âçàÃÕ¹ÊÒ¸Ôµ¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ½èÒ»ÃжÁ ÃèÇÁ¡Ñº Canterbury College àÁ×ͧ Brisbane »ÃÐà·ÈÍÍÊàµÃàÅÕ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-02-26