»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒûÃЪØÁÇÔªÒ¡Òà ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹ÀÒÉÒ ¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-09-17