»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒºØ¤Åҡà ʶҺѹÀÒÉÒ ¨ØÌÒÏ »Õ 2562 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2018-11-08