»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃèÇÁªÑé¹àÃÕ¹¡Ñº¹Ñ¡àÃÕ¹ªÒÇÍѧ¡ÄÉ ³ âçàÃÕ¹ Hampshire Collegiate »ÃÐà·ÈÍѧ¡ÄÉ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-03-05