»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ʶҹÕÇÔ¨ÑÂÊѵÇì·ÐàÅÍèÒ§ÈÔÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ ¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-08-27