»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒôÙáÅÊǹËÂèÍÁ¤³ÐàÀÊѪÈÒʵÃì ÃÐÂÐàÇÅÒ 12 à´×͹ (1 µØÅÒ¤Á 2562 – 30 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2563) ¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-09-03