»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§»ÃѺ»Ãاä¿ËÅ׺ÀÒÂã¹ ÍÒ¤ÒèѵØÃÑʨÒÁ¨ØÃÕ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-04-05