»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§»ÃѺ»ÃاÃÑéǫͨØÌÒÏ 64 ¤³ÐàÀÊѪÈÒʵÃì ºÃÔàdzÊÂÒÁÊá¤ÇÃì ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-03-10