»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§¨éÒ§·Ó·Ò§à´Ô¹ÀÒÂã¹Êǹ˹éÒÍÒ¤ÒÃÍ๡»ÃÐʧ¤ìÍØ·ÂÒ¹ 100 »Õ ¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2018-09-27