»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§¨éÒ§»ÃѺ»ÃاÍÒ¤Òþٹ·ÃѾÂì ¹¾Ç§Èì ³ ÍÂظÂÒ à¿Ê2 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-07-24