»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§¨éÒ§»ÃѺ»ÃاÍÒ¤ÒÃàÅ¢·Õè 256 ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 1 »·ØÁÇѹ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã (âçÀҾ¹µÃìÅÔâ´ à´ÔÁ) ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2018-10-05