»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§¨éÒ§»ÃѺ»ÃاÍÒ¤ÒÃà©ÅÔÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ 60 ¾ÃÃÉÒ ªÑé¹ 10 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-06-17