»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§â¤Ã§¡ÒþѲ¹Ò¾×é¹·ÕèËÁ͹ 33 ࢵ¾Ò³ÔªÂìÊǹËÅǧ-ÊÒÁÂèÒ¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-03-30