»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§â¤Ã§¡ÒûÃѺ»Ãاµ¡áµè§ÀÒÂã¹ ÍÒ¤ÒèØÌҾѲ¹ì 1 ªÑé¹ 2-3 ¤³ÐÊËàǪÈÒʵÃì ¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-05-27