»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§â¤Ã§¡ÒûÃѺ»ÃاÃкºä¿¿éÒÊÓËÃѺËéͧ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÈÙ¹ÂìÇԨѪÕÇÇÔ·ÂÒªèͧ»Ò¡ ªÑé¹ 9 ÍÒ¤ÒÃÊÁà´ç¨ÂèÒ 93 ¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-12-14