»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§â¤Ã§¡ÒûÃѺ»ÃاËéͧ¹éÓÀÒ¤ÇÔªÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÍصÊÒË¡Òà (ªÑé¹ 4,5,6,7 áÅÐ 8 ÍÒ¤ÒÃà¨ÃÔ­ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ) ¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-03-04