»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§â¤Ã§¡ÒûÃѺ»ÃاËéͧàÃÕ¹áÅо×é¹·Õè·Ó§Ò¹ÈÔŻРªÑé¹ 6 ÍÒ¤ÒèØÌÒÇÔªªì 1 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-04-04