»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§â¤Ã§¡ÒûÃѺ»ÃاÍÒ¤ÒõÒÁ¡®ËÁÒÂÇèÒ´éÇÂÍÒ¤ÒäǺ¤ØÁ (ÍÒ¤ÒèØÌÒ¹ÔàÇȹì) ¨Ó¹Ç¹ ñ §Ò¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-05-29