»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§â¤Ã§¡ÒûÃѺ»ÃاÍÒ¤ÒôéÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÍÒ¤ÒÃ͹ØÊÒʹìÂѹµÃ¡ÃÃÁ ¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-08-24