»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§àÊÒà¢çÁ â¤Ã§¡ÒûÃѺ»Ãا¾×é¹·Õèࢵ¾Ò³ÔªÂìºÃÔàdzËÁ͹ 28 (ºÒ§Êèǹ) ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-02-22