»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§»ÃѺ»Ãا(·éͧ)ÊоҹÅÍÂàª×èÍÁÍÒ¤Òà Ala-art ºÃÔàdz«Í¨ØÌÒÏ öô ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-07-17