»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§»ÃѺ»ÃاÀÒ¤ÇÔªÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÍصÊÒË¡Òà ¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-07-18