»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§»ÃѺ»ÃاËéͧ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÊ͹ ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»°ÁÇÑ (ÃÐÂзÕè2) ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-08-08