»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§»ÃѺ»ÃاËéͧÊӹѡ§Ò¹ ÍÒ¤ÒÃʶһѵ¡ÃÃÁ 2 ªÑé¹ 1, 2 áÅЪÑé¹ 3 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-12-01