»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§»ÃѺ»ÃاÊӹѡ§Ò¹áÅÐËéͧ»ÃЪØÁ ªÑé¹ 2 ʹÒÁ¡ÕÌÒã¹ÃèÁ 1 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-09-08