»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§»ÃѺ»ÃاÈÙ¹Âì˹ѧÊ×ÍáË觨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ÊÒ¢ÒÊÂÒÁÊá¤ÇÃì ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-11-28