»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§»ÃѺ»ÃاÍÒ¤Òþ×é¹·ÕèªÑé¹ G,1,2,3 áÅÐ 4 ÍÒ¤ÒÃÊÂÒÁ¡ÔµµÔì ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2021-02-18