»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤ÒÃÈÙ¹ÂìÊÒ¸Ôµ¡ÒÃàÅÕé§ÊØ¡ÃẺ¼ÊÁ¼ÊÒ¹ (Êèǹ¢ÂÒÂ) µÓºÅäËÅè¹èÒ¹ ÍÓàÀÍàÇÕ§ÊÒ ¨Ñ§ËÇÑ´¹èÒ¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2021-01-29