»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§ºÃÔËÒèѴ¡ÒÃÍÒ¤Òä³Ð¤ÃØÈÒʵÃì (ÍÒ¤Òà ñ,ò,ó áÅÐÍÒ¤Òà ô) ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-08-19