»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§ºÃÔËÒáÒèѴ¡ÒÃÍÒ¤ÒúÃÁ¹Ò¶ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì ¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-09-12