»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§ºÃÔ¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´·èÍ´Ù´¤Çѹ (Kichent Exhaust) Êèǹ¡ÅÒ§ÀÒÂã¹ÍÒ¤ÒÃÊÂÒÁá¤ÇÃìÇѹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-02-20