»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§ºÃÔ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÍÒ¤ÒÃÊÂÒÁÊá¤ÇÃìÇѹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-08-02