»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§ºÃÔ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ ÍÒ¤Òà 60 »Õ ÊѵÇá¾·ÂÈÒʵÃì ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒ¡Òà ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-08-20