»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§ºÃÔ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ ÍÒ¤ÒÃÃÐàºÕ§¨ÒÁ¨ØÃÕ (CU Terrace) áÅÐÍÒ¤ÒÃàÃ×͹ÇÔÃѪÁԵà (CU iHouse) »ÃÐ¨Ó»Õ 2564 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-09-03