»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡ÒúÓÃاÃÑ¡ÉÒÃкº Intrusion Prevention System(IPS)McAfee áÅÐ Load BalanceCitrix NetScaler ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-11-12