»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§ºÃÔ¡ÒúÓÃاÃÑ¡ÉÒÃкºáÅаҹ¢éÍÁÙÅ Oracle – ERP »ÃÐ¨Ó»Õ 2562 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2018-12-06