»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§ºÃÔ¡ÒúÓÃاÃÑ¡ÉÒÃкº»ÃСͺÍÒ¤Òà 60 »Õ ÊѵÇá¾·ÂÈÒʵÃì ÍÒ¤Òà 50 »Õ áÅÐÍÒ¤ÒêÑÂÍÑÈÇÃÑ¡Éì ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒ¡Òà ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-08-20