»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§ºÃÔ¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ ¤³Ð·Ñ¹µá¾·ÂÈÒʵÃì ¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-11-06