»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§ºÃÔ¡ÒôÙáźÓÃاÃÑ¡ÉÒÂÙ¹Ôµ·Ó¿Ñ¹ ¨Ó¹Ç¹ 227 µÑÇ ¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-10-07