»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§ºÓÃاÃÑ¡ÉÒà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìáÁè¢èÒ (Blade Server) ¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-01-20