»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§ºÓÃاÃÑ¡ÉÒà¤Ã×èͧ¡Óà¹Ô´ä¿¿éÒ (Generator) ẺÃÇÁÍÐäËÅèÊÔé¹à»Å×ͧ ÍÒ¤ÒèѵØÃÑʨÒÁ¨ØÃÕ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2018-09-25