»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§ºÓÃاÃÑ¡ÉÒàªÔ§»éͧ¡Ñ¹Ãкº Building Automation System (BAS) ÍÒ¤ÒèѵØÃÑʨÒÁ¨ØÃÕ »ÃÐ¨Ó»Õ òõöó ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-10-09