»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§ºÓÃاÃÑ¡ÉÒÃкºá¨é§à˵Øà¾ÅÔ§äËÁé (Fire Alarm System) ÍÒ¤ÒèѵØÃÑʨÒÁ¨ØÃÕ »ÃÐ¨Ó»Õ òõöó ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-10-09