»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§´ÙáÅ µÃǨÊͺ áÅкÓÃاÃÑ¡ÉÒÃкººÓºÑ´¹éÓàÊÕ ÍÒ¤ÒÃÊÂÒÁÊá¤ÇÃìÇѹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-12-17