»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§´ÙáÅÃкº§Ò¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁáÅкÃÔËÒáÒÂÀÒ¾ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-07-22