»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ §Ò¹ÀÙÁÔ·Ñȹì áÅЧҹÍÒ¤ÒÃʶҹ·Õè ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-08-10