»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§´ÙáÅÊǹ ʹÒÁ áÅÐÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¾×é¹·ÕèÊèǹ¡ÅÒ§¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ¨Ó¹Ç¹ ñ §Ò¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-07-31