»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§´ÙáÅÊǹáÅкÓÃاÃÑ¡ÉÒÊǹ ¾×é¹·ÕèºÃÔàdz ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì ¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-08-25