»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͤÃØÀѳ±ì¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¨Ó¹Ç¹ 2 ÃÒ¡Òà 1. â¹éµºØê¤ ¨Ó¹Ç¹ 20 à¤Ã×èͧ 2. à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¨Ó¹Ç¹ 17 à¤Ã×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-04-07