»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͤÃØÀѳ±ì¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¨Ó¹Ç¹ 2 ÃÒ¡Òà 1.ªØ´ÍØ»¡Ã³ìÊÅѺÊÒÂà¤Ã×Í¢èÒ (Switch) ¨Ó¹Ç¹ 9 ªØ´ 2. µÑÇ¡ÃШÒÂÊÑ­­Ò³à¤Ã×Í¢èÒ (Access switch) ¨Ó¹Ç¹ 2 µÑÇ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-08-03